ANNABEN BVBA (www.greenhill-services.be & www.vlaams-asbestattest.be) - Privacy & Cookieverklaring. - Algemene Voorwaarden

 

Algemeen

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is:

Rechtspersoon: ANNABEN BVBA
Ondernemingsnummer: 0467974619 
Adres:
Torfheidedreef 25a, 2970 Schilde, BE
E-mail:
info@greenhill-services.be

 

 

In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Het is mogelijk dat wij u via onze website of via enig ander kanaal vragen om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen. Voor bepaalde specifieke verplichtingen kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens dient te bezorgen, zoals bijvoorbeeld facturatie- of betalingsgegevens.

We verzamelen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om u te informeren over onze dienstverlening, een overeenkomst met u uit te voeren en om met u in contact te treden.

U kan zich daarnaast inschrijven op de nieuwsbrief van Annaben BVBA.

Wij baseren ons hiervoor op de verwerkingsgronden van de overeenkomst, de wettelijke verplichting, ons gerechtvaardigd belang en, in sommige gevallen, uw toestemming.

Annaben BVBA is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

 

1. Algemeen

Annaben BVBA wil te allen tijde persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring, in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de Belgische privacywetgeving ter zake.

 

2. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn relevant, niet overbodig en gerelateerd aan de doeleinden waar wij ze voor verzamelen.

Wanneer u dienstverlening wenst te bekomen kunnen wij volgende gegevens verzamelen:

• Gegevens vermeld op je identiteitskaart (voor zover deze nodig zijn);

• Telefoonnummer en e-mailadres;

• Eventuele gegevens over je vennootschap;

• Bankrekeningnummer .

 Teneinde een optimale dienstverlening te kunnen garanderen kan het zijn dat uw gegevens bij onze onderaannemers worden bewaard of verwerkt. Deze gegevens kunnen bestaan uit:

• Gegevens vermeld op je identiteitskaart (voor zover deze nodig zijn);

• Telefoonnummer en e-mailadres; • Bankrekeningnummer;

• Dossiergegevens.

Tijdens het gebruik van onze website verzamelen wij uw IP-adres, surfgedrag, ingegeven zoektermen met behulp van cookies conform onderstaande cookieverklaring.

 

 

3. Doeleinden en rechtsgrond

Cliëntengegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze cliënten, hun personeel, medewerkers, aangestelden en

 

Annaben BVBA – Privacy-& Cookieverklaring

andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze cliënten, het cliëntenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen, ons gerechtvaardigd belang en, in sommige gevallen, de uitdrukkelijke toestemming hiertoe.

Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers en de boekhouding.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Gegevens van personeel

Wij verwerken de Persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. De rechtsgrond is de uitvoering van de overeenkomst.

Gegevens van sollicitanten

Wij verwerken de identiteits- en contactgegevens evenals de werkhistoriek en andere gegevens die gebruikelijk worden aangegeven op een curriculum vitae van sollicitanten wanneer zij ons deze informatie bezorgen. De persoonsgegevens worden verwerkt om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor een job bij ons op basis van ons gerechtvaardigd belang daartoe.

Andere gegevens

Naast de gegevens van cliënten, leveranciers/onderaannemers, personeel en sollicitanten verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe cliënten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. Dit gebeurt via onze website of via andere kanalen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations.

De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang, de uitvoering van een overeenkomst en, in sommige gevallen, de uitdrukkelijke toestemming hiertoe.

Heel concreet, kunnen we de Persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

• Klantenbeheer: administratie van het cliënteel, facturatie.

• Leveranciersbeheer: het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de

leveranciers.

• Beheer van betwistingen: Het beheer van de betwistingen, met inbegrip van de terugbetaling

van de te vorderen bedragen.

• Beheer van geschillen: het beheren van eigen geschillen.

• Om u te informeren over diensten aangeboden door Annaben BVBA, voor direct marketing en

reclame.

• Om u onze nieuwsbrief te bezorgen, indien u zich hiervoor heeft ingeschreven.

 

• Om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om persoonlijke instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden, om gebruikers van deze website voor hen relevante informatie te laten zien en om na te gaan op welke wijze deze website wordt gebruikt en om informatie te verwerven die ons toelaat deze website te optimaliseren en de inhoud hiervan aan te passen zo dat deze beter zou beantwoorden aan uw specifieke noden en om verbeteringen aan producten en diensten aan te brengen conform onze cookieverklaring.

 

U bent nooit verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen, maar u begrijpt dat bepaalde dienstverlening onmogelijk wordt indien wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken.

 

4. E-mail

Wij zullen u mailen aangaande de ontwikkelingen binnen uw dossier/opdrachten. Voor zover u daar toestemming toe heeft gegeven, kunnen we u ook mailen aangaande de wijzigingen binnen ons kantoor of seminaries die worden gegeven en misschien interessant kunnen zijn voor u. Uiteraard kunt u zich hiervoor steeds uitschrijven.

 

5. Beveiliging

Telkens wanneer u als gebruiker via de website of op enige andere wijze persoonsgegevens verstrekt aan ons, zullen wij deze informatie behandelen in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

We implementeren passende maatregelen en procedures om de persoonsgegevens die we middels de website of via (elektronische) correspondentie verzamelen te beveiligen en te beschermen.

Op deze manier engageren wij ons, voor zover als redelijkerwijs kan verwacht worden, om illegale verwerking van persoonsgegevens en onbedoeld verlies of vernietiging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij niet garanderen dat uw persoonsgegevens worden beschermd indien deze gegevens buiten de website op een onbeveiligde wijze via andere kanalen worden doorgegeven of op een andere manier worden meegedeeld. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Wij trachten de beveiliging van uw persoonsgegevens te optimaliseren door de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot personen met een “need-to-know”-basis (bijvoorbeeld: alleen de werknemers, medewerkers, verbonden ondernemingen of onderaannemers die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3 zullen toegang krijgen tot de gegevens).

 

Wij zullen geen persoonsgegevens overdragen aan derden die zich buiten de Europese Unie bevinden, behoudens naar onderaannemers of medewerkers die de gegevens bewaren op servers in de Verenigde Staten, zich verbonden hebben onder het “Privacy Shield” of volgens de Standaard Contractbepalingen van de Europese Commissie en daarbij een adequaat niveau van beveiliging bieden voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij zullen voorts geen persoonsgegevens overdragen aan andere partijen die zich binnen de Europese Unie bevinden dan met uw toestemming, tenzij:

(i) de doorgifte noodzakelijk is om verbonden ondernemingen, medewerkers, agenten of onderaannemers toe te staan hun diensten te verlenen of een taak te vervullen in onze opdracht;

(ii) dit wettelijk verplicht is.

Het betreft – zonder exhaustief te zijn - de volgende categorieën van ontvangers:

• Onze IT-leveranciers;

• Accountant;

• Overheidsinstanties;

• Deskundigen/experts;

• Gerechtsdeurwaarders;

• Rechtbanken;

• Notarissen;

• Rechtsbijstandverzekeraars;

• Syndici;

• De “toegelaten personen” die u heeft aangeduid als onderdeel van onze dienstverlening

inzake de zorgkaft.

 

7. Verwerkingsduur

 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Cliëntengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft de Persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Gegevens verzameld via een formulier op de website of via een ander kanaal (andere gegevens) worden niet langer bewaard dan een periode van 2 jaar na de laatste keer dat met u een betekenisvol contact heeft plaatsgevonden.

Persoonsgegevens van personeel worden verwijderd na een periode van 5 jaar na de beëindiging van de arbeidsrelatie.

Persoonsgegevens van sollicitanten worden verwijderd na een periode van 2 jaar na het laatste betekenisvol contact. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen, die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

 

8. Automatische besluitvorming

Annaben BVBA zal bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

 

9. Rechten

Onderstaande rechten kunnen door u worden uitgeoefend door ons te contacteren mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Recht op inzage
U kan kosteloos één kopie bekomen van de door Annaben BVBA verwerkte persoonsgegevens.

 

Recht op verbetering

Indien u meent dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, heeft u het recht om verbetering te verzoeken.

Recht op intrekking van toestemming en wissing van persoonsgegevens

U heeft het recht uw toestemming (voor zover deze de rechtsgrond voor de verwerking vormt) in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 17 GDPR.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 18 GDPR.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare

     

vorm te verkrijgen en deze aan anderen over te dragen, en dit binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 20 GDPR.

Recht op bezwaar tegen de verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 21 GDPR.

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Uitoefening rechten

U kan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten tot Annaben BVBA per post aan volgend adres: Torfheidedree 25a 2970 Schilde of per e-mail via info@greenhill-services.be mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Indien u nog andere vragen hebt over onze privacyverklaring, gelieve met ons contact op te nemen.

 

10. Cookies

Annaben BVBA maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van de website van Annaben BVBA in de browser van uw computer / mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website van Annaben BVBA of door partners waarmee onze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.

Annaben BVBA maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onderscheiden van die van andere bezoekers. Op die manier kan Annaben BVBA u een betere gebruikerservaring bieden en de

     

website optimaliseren.

Annaben BVBA maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op deze website zijn deze cookies noodzakelijk

 

om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.

Performantie cookies

We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

Third party cookies

Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van onze website zelf, maar wel van derden. Annaben BVBA gebruikt ook cookies en scripts van derden zoals Facebook en LinkedIn

  

om sociale media integratie mogelijk te maken. Zo kan u informatie delen, aanbevelen, reageren of filmpjes bekijken op onze website. Dat gebeurt met behulp van wat men ‘social plug ins’ noemt.

Via de social plug ins worden door derde partijen cookies (third party cookies) op uw computer, tablet of smartphone geplaatst. Dat kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen ook tracking cookies worden geplaatst om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen.

Toestemming en beheer van uw cookies

Bij uw eerste bezoek op onze website wordt u gevraagd het gebruik van cookies te aanvaarden.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet (optimaal) werken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

 

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Primauteit van de algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle opdrachten die door de dienstverstrekker worden toevertrouwd. Nadere specificaties en afwijkingen maken normalerwijze het voorwerp uit van een bijzondere overeenkomst. Tenzij wanneer dit formeel door de dienstverstrekker werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet uitdrukkelijk werden afgewezen door de dienstverstrekker.

 

Artikel 2. Offertes

De offertes, die door de dienstverstrekker worden opgesteld, zijn steeds vrijblijvend, zowel wat betreft de prijs en de tarieven, als de leveringstermijn. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, hebben de offertes een geldigheidsduur van 30 dagen. Opdrachten verbinden de dienstverstrekker slechts wanneer deze door laatstgenoemde schriftelijk, door middel van orderbevestiging, worden aanvaard. Dienstverstrekker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. Tenzij in de desbetreffende aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen en offertes gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden gedurende normale werktijden op werkdagen. Meerprijzen voor spoed en weekendwerk zijn vermeld in deze offerte en worden enkel in rekening gebracht na overeenkomst van beide partijen.

Door de opdrachtgever getekende offertes zijn bindend van aard. Het plaatbezoek dient minstens binnen een periode van drie maanden na ondertekening mogelijk gemaakt te worden door de opdrachtgever aan de dienstverstrekker. Indien er door het toedoen van de opdrachtgever geen plaatsbezoek, en zodus geen attest, kan plaatsvinden zal de offerte en alle mogelijke kosten in zijn geheel worden gefactureerd waarna de dienstverstrekker de opdracht als afgesloten zal beschouwen.

 

Artikel 3. Prestaties en uitvoeringsmodaliteiten

Het geheel van de uit te voeren prestaties en de te maken onkosten maken het voorwerp uit van de bijzondere overeenkomst, of worden naargelang de ontwikkeling van een project en zijn noodwendigheden door de dienstverstrekker voorgesteld en door de opdrachtgever goedgekeurd. De prestaties van de dienstverstrekker betreffen asbest-identificatie, het opstellen van asbestinventarissen conform het inspectieprotocol zoals vooropgesteld door OVAM. Hieruit monden verslagen en rapporten. De dienstverstrekker zal ook ter plaatse gaan voor bijvoorbeeld metingen, vaststellingen... . Concrete afspraken over het werk op de werven van de opdrachtgever bevinden zich in het opdrachtformulier dat na ondertekening van de offerte naar de kant zal worden gestuurd voor ondertekening. Steeds staat evenwel voorop dat de werknemers van de dienstverstrekker te allen tijde hun werk in alle onafhankelijkheid en veiligheid kunnen uitvoeren. De opdrachtgever gaat uitdrukkelijk akkoord dat het resultaat van de asbestinventarisatie (het OVAM asbestattest) enkel verkregen zal worden na betaling van de volledige factuur.

 

Artikel 4. Klachten

Klachten worden steeds meegedeeld per aangetekend schrijven. Een klachtenformulier kan worden aangevraagd op klachten@vlaams-asbestattest.be.  Klachten met betrekking tot het werk van het afgevaardigd personeel dienen te worden meegedeeld binnen de termijn van 5 dagen na het voorval in kwestie. Klachten met betrekking tot de afgeleverde rapporten en verslagen dienen te worden meegedeeld binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het rapport of het verslag. Klachten die niet worden ingediend binnen de voormelde termijnen, kunnen in ieder geval geen aansprakelijkheid meer teweegbrengen in hoofde van de dienstverstrekker.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

De in de offerte of in de overeenkomst vastgelegde uitvoeringstermijn is van louter indicatieve aard en een overschrijding van deze termijn kan dienvolgens geen aanleiding geven tot enige vergoedingsaanspraak in hoofde van de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van de dienstverstrekker is beperkt tot het bedrag van de overeenkomst. De dienstverstrekker is ook niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade in hoofde van de opdrachtgever of van enige derde. Meer specifiek kan de dienstverstrekker niet aansprakelijk worden gehouden voor het oneigenlijk gebruik van zijn rapporten en verslagen.

 

Artikel 6. Prijzen en tarieven

Alle door de dienstverstrekker aangerekende prijzen en tarieven zijn exclusief alle Belgische of buitenlandse belastingen en heffingen van enigerlei aard. Deze belastingen en heffingen blijven integraal ten laste van de opdrachtgever. De prijzen zoals vermeld in de offertes die door de dienstverstrekker worden opgesteld, zijn gebaseerd op de lonen, lasten en de kosten zoals deze gelden op het moment dat de offerte werd opgemaakt. Elke verhoging van deze parameters kan een evenredige verhoging van de in de offerte of de in de overeenkomst vastgestelde prijzen met zich meebrengen. Nadere specificaties hieromtrent kunnen in de bijzondere overeenkomst worden vastgelegd. Bij een orderbedrag onder de 75,00 euro (exclusief BTW), zal er een administratiekost van 7,50 euro aangerekend worden. De prijzen vermeld op de offertes zijn steeds exclusief BTW.

 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

De facturen van de dienstverstrekker zijn binnen de 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen. In geval van vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% per jaar te rekenen vanaf de factuurdatum. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn voor de laattijdige betaling ten belope van 10% van het factuurbedrag, zonder dat dit bedrag minder dan 125,00 euro kan bedragen. Voormelde schadevergoeding doet geen afbreuk aan de andere rechten die de dienstverstrekker kan doen gelden voor zowel verdere contractuele en buitencontractuele schade als de vergoeding van verdere invorderingskosten. Laattijdige betaling heeft eveneens als gevolg dat alle verschuldigde facturen op naam van dezelfde opdrachtgever van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden onafhankelijk van hun vervaldag.

 

Artikel 8. Klachten en betaling

Noch klachten met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening, de uitvoeringstermijn en de gehanteerde prijzen en tarieven, noch enige andere klacht schorsen de betalingsverplichting. Behoudens afwijkingen in de bijzondere overeenkomst, zal er geen enkele creditnota worden uitbetaald dan na vereffening van alle facturen door de dienstverstrekker op naam van de opdrachtgever opgemaakt.

 

Artikel 9. Retentierecht

De dienstverstrekker kan de teruggave weigeren van alle documenten, stoffen, materialen en gelijk welke voorwerpen die hem in het kader van zijn opdracht zijn overhandigd, tot op het moment van de algehele betaling van alles wat de dienstverstrekker uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inclusief de slechts in de toekomst ontstane vorderingen.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Alle door de dienstverstrekker geleverde verslagen blijven eigendom van de dienstverstrekker tot op het moment van de algehele betaling van alles wat de dienstverstrekker uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inclusief de slechts in de toekomst ontstane vorderingen. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft te betalen, is de dienstverstrekker zowel ten opzichte van de opdrachtgever, als ten opzichte van enige derde gerechtigd, om zijn eigendomsrecht en de teruggave van de verslagen te vorderen zonder hiervoor in rechte te moeten optreden. Alle hiervoor gedane kosten worden door de dienstverstrekker in rekening gebracht.

 

Artikel 11. Insolvabiliteit en gelijkgestelde situaties

Elke zelfs tijdelijke aantasting van de solvabiliteit van de opdrachtgever, zoals daar o.a. zijn de verkoop of inbreng van de gehele onderneming of een gedeelte ervan, overlijden, onbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden, vereffening, faillissement, toelating tot een procedure onder de Wet Continuïteit Ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldenregeling of elke andere situatie die samenloop doet ontstaan, brengt dezelfde rechtsgevolgen teweeg als een laattijdige betaling.

 

Artikel 12. Opzegging en beëindiging

Opdrachten kunnen slechts worden herroepen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de dienstverstrekker die zich het recht voorbehoudt zijn toestemming hiertoe te weigeren. De opzegging wordt per aangetekend schrijven aan de dienstverstrekker gemeld.

 

Artikel 13. Plaatbezoek(en)

Voor het bekomen van een asbestattest is een plaatbezoek benodigd. De datum en uur van dit plaatsbezoek zal door de dienstverstrekker en opdrachtgever samen worden bepaald. Indien de opdrachtgever tot 48uur voor aanvang van het afgesproken plaatsbezoek de afspraak annuleert kan er kosteloos een nieuwe afspraak worden ingepland. Bij annuleren maximaal 24uur voor aanvang van het afgesproken plaatsbezoek door de opdrachtgever zal een kost van 50euro exclusief btw worden aangerekend op de eindfactuur. Bij annuleren binnen een termijn minder dan 24 uur voor aanvang van het afgesproken plaatsbezoek door de opdrachtgever zal een kost van 200euro exclusief btw worden aangerekend op de eindfactuur. In geval dat de opdrachtgever niet aanwezig is op het afgesproken uur en datum van het plaatsbezoek zal de dienstverstrekker een wacht tarief aanrekenen van 75euro per 30 minuten die zal ingaan 15 minuten na het afgesproken uur/datum. De dienstverstrekker zal altijd maximaal 30 minuten wachten ter plaatse tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen. Indien de opdrachtgever het volledig nalaat om aanwezig te zijn voor het plaatsbezoek  ‘no-show’ zal een voorrijkost van 200euro exclusief btw worden aangerekend. Een nieuwe afspraak kan dan gezamenlijk worden vastgelegd door de opdrachtgever en dienstverstrekker. In het uitzonderlijk geval dat de opdrachtgever bij deze nieuwe afspraak wederom niet aanwezig is tijdens het plaatsbezoek ‘no-show’ zal de dienstverstrekker het volledige bedrag van de offerte en alle mogelijke kosten in rekening brengen naar de opdrachtgever waarna hij de opdracht als afgesloten zal beschouwen.

 

Artikel 14. kortetermijnonderzoeksbeperking

Een kortetermijnonderzoeksbeperking (zoals een gesloten deur, belemmeringen of onveilige situaties)  of andere ontoegankelijkheden kunnen leiden tot een onderzoeksbeperking. Dergelijke onderzoeksbeperkingen leiden op hun beurt tot het niet kunnen finaliseren van de asbestinventaris tot de opdrachtgever de beperking kan opheffen. Indien tijdens het eerste plaatsbezoek de beperking niet kan worden opgelost binnen een redelijk termijn, zal er een nieuw plaatsbezoek om de beperking te inspecteren moeten worden ingepland. Zo een plaatbezoek wordt aangerekend aan 200euro exclusief btw vermenigvuldig met 0,52cent per kilometer te vertrekken van het V.A.A. hoofdkantoor te Schilde tot aan de te inspecteren locatie.

 

Artikel 15. Nietigheid

Wanneer een van de clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 

Artikel 17. Staalname(s) tijdens het plaatsbezoek.

Door het ondertekenen van deze offerte gaat de opdrachtgever akkoord met het feit dat er staalname(s) zullen gebeuren tijdens het plaatsbezoek met de daaraan gepaarde kosten zoals beschreven in de offerte. Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk geen staalname(s) wenst zal deze dat kenbaar maken in het opdrachtformulier en dit schriftelijk meedelen aan de dienstverstrekker.

 

Artikel 18. Overmacht

Dienstverstrekker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dienstverstrekker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dienstverstrekker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Dienstverstrekker of van derden daaronder inbegrepen. Dienstverstrekker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dienstverstrekker zijn verbintenis had moeten nakomen. Voor zover Dienstverstrekker tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk nat te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dienstverstrekker om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19. Ingevoerde / doorgegeven opdrachten

De Dienverstrekker is pas gebonden aan een opdracht na het uitdrukkelijk aanvaarden van een opdracht. Dit zowel voor telefonisch als online digitaal ingegeven opdrachten.